Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 1. listopadu 2012

(OR. en)

15749/12

PRESSE 461

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí k rozhodnutí Rady 2012/635/SZBP, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu, a k prováděcímu nařízení Rady (EU) č. 945/2012, kterým se provádí nařízení Rady (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Dne 15. října 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/635/SZBP1, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP, a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 945/20122, kterým se provádí nařízení Rady (EU) č. 267/2012.

Rozhodnutí Rady 2012/635/SZBP stanoví další omezující opatření vůči Íránu ve finančním sektoru a v odvětvích obchodu, energetiky a dopravy. Rozhodnutí zejména zakazuje transakce mezi evropskými a íránskými bankami kromě případů, kdy budou tyto transakce předem schváleny pro humanitární potřeby. Dále byla posílena omezující opatření vůči íránské centrální bance.

Byla rovněž zavedena další vývozní omezení, vztahující se zejména na grafit, kovy a software pro průmyslové procesy, a opatření týkající se stavby lodí. Zakázán je také dovoz zemního plynu z Íránu.

Rozhodnutí Rady 2012/635/SZBP a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 945/2012 stanoví také změny přílohy II rozhodnutí 2010/413/SZBP a přílohy IX nařízení Rady (EU) č. 267/2012 týkající se určení osob a subjektů.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátská země Albánie a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika.

Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s tímto rozhodnutím Rady.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

1 :

Vyhlášené dne 16. října 2012 v Úředním věstníku Evropské unie L 282, s. 58.

2 :

Vyhlášené dne 16. října 2012 v Úředním věstníku Evropské unie L 282, s. 16.

* :

Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ :

Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar