Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 1. november 2012

(OR. en)

15747/12

PRESSE 460

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatud kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid

Nõukogu võttis 15. oktoobril 2012 vastu otsuse 2012/642/ÜVJP1.

Märkides, et demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte osas ei ole olukord Valgevenes paranenud, ja tuginedes iga-aastasele läbivaatamisele, pikendatakse nõukogu otsusega 2012/642/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohaldamist kuni 31. oktoobrini 2013.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalev riik ja potentsiaalne kandidaatriik Albaania ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra ühinevad käesoleva avaldusega.

Kõnealused riigid tagavad, et nende poliitika vastab nimetatud nõukogu otsusele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja väljendab selle üle heameelt.

1 :

ELT L 285/1, 17.10.2012, lk 17.

* :

Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ :

Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar