Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 1 ноември 2012 г.

(OR. en)

15747/12

PRESSE 460

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно присъединяването на някои трети държави към Решение 2012/642/ОВППС на Съвета относно ограничителните мерки срещу Беларус

На 15 октомври 2012 г. Съветът прие Решение 2012/642/ОВППС1.

Като се отбелязва, че положението в Беларус по отношение на демокрацията, правата на човека и правовата държава не се е подобрило, с Решение 2012/642/ОВППС на Съвета се удължава срокът на ограничителните мерки срещу Беларус до 31 октомври 2013 г.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страната от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциална кандидатка Албания и страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, се присъединяват към настоящата декларация.

Те ще направят необходимото националните им политики да са в съответствие с посоченото решение на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и го приветства.

1 :

ОВ L 285/1, 17.10.2012 г., стр. 17.

* :

Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ :

Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar