Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 1 november 2012

(OR. en)

15746/12

PRESSE 459

Uttalande från den höga representanten på Europeiska unionens vägnar om vissa tredjeländers anslutning till rådets beslut 2012/634/Gusp om ändring av rådets beslut 2011/782/Gusp och rådets genomförandeförordning (EU)
nr 944/2012 om restriktiva åtgärder mot Syrien

Den 15 oktober 2012 antog rådet beslut 2012/634/Gusp1 om ändring av rådets beslut 2011/782/Gusp och rådets genomförandeförordning (EU)2 nr 944/2012 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012.

Genom detta beslut förbjuds inköp, import eller transport av vapen från Syrien samt tillhandahållande av därtill hörande finansiering eller finansiellt stöd. Dessutom förbjuds tillträde för Syrian Arab Airlines till flygplatserna i EU:s medlemsstater, utöver det befintliga förbudet mot tillträde för varufrakt från Syrien.

Genom rådets beslut 2012/634/Gusp och rådets genomförandeförordning (EU)
nr 782/2012 fastställs även ändringar i bilaga I till beslut 2011/782/Gusp och i bilaga
II till rådets förordning (EU) nr 36/2012, varigenom ytterligare personer och enheter förs upp på förteckningen över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, det potentiella kandidatlandet i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Republiken Moldavien och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

De kommer att se till att deras nationella politik överensstämmer med rådets beslut.

Europeiska unionen noterar detta åtagande och välkomnar det.

1 :

Offentliggjort den 16 oktober 2012 i Europeiska unionens officiella tidning
nr. L 282, s. 50.

2 :

Offentliggjord den 16 oktober 2012 i Europeiska unionens officiella tidning
nr. L 282, s. 50.

* :

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ :

Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar