Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

V Bruseli 1. novembra 2012

(OR. en)

15746/12

PRESSE 459

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení sa určitých tretích krajín k rozhodnutiu Rady 2012/634/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/782/SZBP, a k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 944/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

Rada prijala 15. októbra 2012 rozhodnutie 2012/634/SZBP1, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2011/782/SZBP, a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 944/20122, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012.

Rozhodnutím sa zakazuje nákup, dovoz alebo preprava zbraní zo Sýrie, ako aj poskytovanie súvisiacich finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci. Ďalej sa popri platiacom zákaze prístupu letov nákladnej dopravy zo Sýrie zakazuje aj prístup leteckej spoločnosti Syrian Arab Airlines na letiská členských štátov EÚ.

Rozhodnutím Rady 2012/634/SZBP a vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 782/2012 sa tiež ustanovujú zmeny a doplnenia prílohy I k rozhodnutiu 2011/782/SZBP a prílohy II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 36/2012 vrátane dodatočných označení osôb a subjektov.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajina zúčastňujúca sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálny kandidát Albánsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika a Gruzínsko.

Uvedené krajiny zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky zodpovedali tomuto rozhodnutiu Rady.

Európska únia berie tento záväzok na vedomie a víta ho.

1 :

Uverejnené 16. 10. 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie L 282, s. 50.

2 :

Uverejnené 16. 10. 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie L 282, s. 9.

* :

Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ :

Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar