Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 1. november 2012

15746/12

PRESSE 459

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatud kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2012/634/ÜVJP, millega muudetakse nõukogu otsust 2011/782/ÜVJP, ja nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 944/2012, mis käsitlevad Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

Nõukogu võttis 15. oktoobril 2012 vastu otsuse 2012/634/ÜVJP,1 millega muudetakse nõukogu otsust 2011/782/ÜVJP, ja nõukogu rakendusmääruse (EL)2 nr 944/2012, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012.

Otsusega keelatakse Süüriast relvade ostmine, importimine ja transportimine, samuti sellise tegevusega seotud rahastamine ja rahaline abi. Lisaks olemasolevale keelule Süüriast lähtuvate lastilendude juurdepääsu suhtes keelatakse ka Syrian Arab Airlinesi juurdepääs ELi liikmesriikide lennujaamadele.

Nõukogu otsusega 2012/634/ÜVJP ja nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 782/2012 muudetakse samuti otsuse 2011/782/ÜVJP I lisa ja nõukogu määruse (EL) nr 36/2012 II lisa (sealhulgas piirangud täiendavatele isikutele ja üksustele).

Ühinev riik Horvaatia,* kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik,* Montenegro,* Island+ ja Serbia,* stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalev riik ja potentsiaalne kandidaatriik Albaania ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Moldova Vabariik ja Gruusia ühinevad käesoleva otsusega.

Kõnealused riigid tagavad, et nende poliitika vastab käesolevale nõukogu otsusele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja väljendab selle üle heameelt.

1 :

Avaldatud 16.10.2012 Euroopa Liidu Teatajas nr L 282, lk 50.

2 :

Avaldatud 16.10.2012 Euroopa Liidu Teatajas nr L 282, lk 9.

* :

Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ :

Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa majanduspiirkonna liige.


Side Bar