Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 1 ноември 2012 г.

(OR. en)

15746/12

PRESSE 459

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно присъединяването на някои трети държави към Решение 2012/634/ОВППС на Съвета за изменение на Решение 2011/782/ОВППС на Съвета и Регламент за изпълнение (ЕС) № 944/2012 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Сирия

На 15 октомври 2012 г. Съветът прие Решение 2012/634/ОВППС1 за изменение на Решение 2011/782/ОВППС на Съвета и Регламент за изпълнение (ЕС)2 № 944/2012 изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012.

С решението се забранява закупуването, вносът и превозът на оръжие от Сирия, както и предоставянето на свързани с това финансиране или финансова помощ. Освен това, в допълнение към действащата забрана на достъпа на товарни полети от Сирия се забранява и достъпът на Syrian Arab Airlines до летищата на държавите — членки на ЕС.

С Решение 2012/634/ОВППС на Съвета и Регламент за изпълнение (ЕС) № 782/2012 на Съвета се внасят и изменения на приложение I към Решение 2011/782/ОВППС и приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета, като се включват допълнителни лица и образувания.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страната от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциална кандидатка Албания и страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

Те ще направят необходимото националните им политики да са в съответствие с посоченото решение на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и го приветства.

1 :

Публикувано на 16.10.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, брой L 282, стр. 50.

2 :

Публикувано на 16.10.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, брой L 282, стр. 9.

* :

Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ :

Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar