Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

Bruksela, 24 września 2012 r.

(OR. en)

14095/2/12 REV 2

PRESSE 393

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie ostatecznych wyników wyborów w Angoli

Unia Europejska przyjmuje do wiadomości potwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznych wyników wyborów parlamentarnych, które odbyły się w Angoli w dniu 31 sierpnia 2012 r.

Unia Europejska pragnie wyrazić uznanie dla Angolijczyków za przyczynienie się do spokojnego i pokojowego przebiegu wyborów, a partiom politycznym oraz społeczeństwu obywatelskiemu gratuluje niezłomnego zaangażowania w krzewienie pokoju. Wybory te – odbywające się dziesięć lat po tym, jak w Angoli zapanował pokój – stanowią istotny krok na drodze do wzmocnienia demokracji w tym kraju.

UE docenia znaczny wysiłek organów wyborczych Angoli włożony w przeprowadzenie tych wyborów. Wyraża również uznanie dla ich dobrej organizacji, która świadczy o silnym zaangażowaniu wszystkich Angolijczyków w zapewnienie ich właściwego przebiegu.

Na zaproszenie władz Angoli Unia Europejska skierowała na miejsce misję ekspertów ds. wyborów. Unia Europejska odnotowała fakt, że przebieg wyborów uznany został przez międzynarodowych obserwatorów za ogólnie prawidłowy, uwzględnia również głosy krytyki ze strony niektórych partii politycznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego odnoszące się do pewnych aspektów procesu wyborczego.

UE odnotowała pewne niedociągnięcia w przebiegu wyborów.myślą o zwiększaniu zaufania do procesu wyborczego Unia Europejska deklaruje swoją gotowość do wspierania właściwych organów Angoli, tak by przy kolejnych wyborach niepokoje te zostały skutecznie zażegnane.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra* i Serbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Ukraina, Republika Mołdawii i Armenia przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.


Side Bar