Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 10. september 2012

(OR. en)

13600/1/12 REV 1

PRESSE 374

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus üleminekuprotsessi lõpuleviimise kohta Somaalias

Euroopa Liit õnnitleb Hassan Sheikh Mohamoudi tema valimise puhul Somaalia uueks presidendiks.

Täna on Somaalia ajaloos oluline päev. Kaheksa aastat pärast üleminekuaja föderaalinstitutsioonide loomist tähistab presidendi valimine uue föderaalparlamendi poolt üleminekuprotsessi lõpuleviimist. EL tervitab asjaolu, et eespool nimetatud sündmus loob Somaalias aastate jooksul pikaajalise konflikti tõttu kannatanud miljonite inimeste jaoks väljavaated püsiva rahu, jõukuse ja stabiilsuse saavutamiseks. Uue, demokraatliku ajajärgu algust Somaalias tähistab eelkõige uue ajutise põhiseaduse vastuvõtmine.

Palju tööd seisab nüüd ees. Uued föderaalinstitutsioonid peavad lõpule viima ajutise põhiseaduse pooleliolevate põhielementide väljatöötamise ning alustama jõupingutusi stabiilsuse saavutamiseks riigi kõikides juurdepääsetavates piirkondades, mis on elujõulise föderaalse Somaalia tuleviku seisukohalt äärmiselt oluline. Somaalia rahvale tuleb tagada hea valitsemistava, läbipaistvus ja vastutus, õiglus ning nende inim- ja põhiõiguste, sealhulgas usuvabaduse austamine. Eelkõige peavad uued föderaalinstitutsioonid kaasama somaallasi igast eluvaldkonnast, püüdes rohkem kui 20 aastat väldanud konflikti järel kiiresti saavutada leppimist ja arengut. EL kutsub Somaalia juhtkonda tungivalt üles ausalt ja Somaalia rahva huvides tegutsedes kõnealust protsessi alustama.

EL jääb ootama uue valitsuse töökava ning rõhutab vajadust töötada kiiresti välja mehhanism rahaliste vahendite otstarbeka kasutamise tagamiseks. EL kinnitab siinkohal oma jätkuvat toetust Somaalia rahvale. Sellega seoses toetab Euroopa Liit AMISOMi püüdlusi luua vajalikud tingimused Somaalia julgeolekujõudude loomiseks ning aitab sellele omalt poolt kaasa ÜVJP tegevuste kaudu (EUTM ja EUCAP Nestor).

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluv EFTA riik Liechtenstein, samuti Ukraina, Moldova Vabariik, Armeenia ja Gruusia ühinevad käesoleva avaldusega.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar