Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV

Bryssel den 8 augusti 2012

(OR. en)

13106/12

PRESSE 357

Uttalande från den höga representanten på
Europeiska unionens vägnar om vissa tredjeländers
anslutning till rådets beslut 2012/420/Gusp om ändring av beslut 2011/782/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien
och rådets genomförandebeslut 2012/424/Gusp
om genomförande av beslut 2011/782/Gusp

Den 23 juli 2012 antog rådet rådets beslut 2012/420/Gusp1 och rådets genomförandebeslut 2012/424/Gusp2.

Rådets beslut 2012/420/Gusp stärker genomförandet av de restriktiva åtgärder rörande vapen och utrustning för internt förtryck som anges i beslut 2011/782/Gusp, särskilt genom skyldigheten att i enlighet med nationell lagstiftning och i överensstämmelse med internationell rätt inspektera alla fartyg och luftfartyg på väg till Syrien inom sina kusthamnar och flygplatser samt inom sina territorialvatten, om det finns rimliga skäl att anta att lasten i dessa fartyg eller luftfartyg innehåller förbjudna varor.

Genom rådets genomförandebeslut 2012/424/Gusp tas ytterligare personer och enheter upp på förteckningen över de personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga I till beslut 2011/782/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien.

Det anslutandet landet Kroatien*, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, det potentiella kandidatlandet i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Republiken Moldavien och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

De kommer att se till att deras nationella politik överensstämmer med detta rådsbeslut.

Europeiska unionen noterar och välkomnar detta åtagande.

1 :

Offentliggjort den 24 juli 2012 i Europeiska unionens officiella tidning L 196, s. 59.

2 :

Offentliggjort den 24 juli 2012 i Europeiska unionens officiella tidning L 196, s. 81.

* :

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ :

Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar