Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 8. augusta 2012

(OR. en)

13106/12

PRESSE 357

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení sa určitých tretích krajín k rozhodnutiu Rady 2012/420/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii a k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2012/424/SZBP, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/782/SZBP

Rada 23. júla 2012 prijala rozhodnutie Rady 2012/420/SZBP1 a vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/424/SZBP2.

Rozhodnutím Rady 2012/420/SZBP sa posilňuje vykonávanie reštriktívnych opatrení týkajúcich sa zbraní a zariadení využívaných na vnútornú represiu uvedených v rozhodnutí 2011/782/SZBP a konkrétne sa ním ukladá členským štátom povinnosť kontrolovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi a medzinárodným právom vo svojich námorných prístavoch, územných vodách a na svojich letiskách všetky plavidlá a lietadlá smerujúce do Sýrie, ak majú odôvodnené podozrenie, že ich náklad obsahuje zakázaný tovar.

Vykonávacím rozhodnutím Rady 2012/424/SZBP sa do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii dopĺňajú ďalšie osoby a subjekty.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko , kandidátske krajiny bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island a Srbsko*, krajina zúčastňujúca sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálny kandidát Albánsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika a Gruzínsko.

Uvedené krajiny zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky boli v súlade s týmto rozhodnutím Rady.

Európska únia berie tento záväzok na vedomie a víta ho.

1 :

Uverejnené 24. 7. 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie L 196, s. 59.

2 :

Uverejnené 24. 7. 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie L 196, s. 81.

:

Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

:

Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar