Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 8 sierpnia 2012 r.

(OR. en)

13106/12

PRESSE 357

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie przyłączenia się niektórych państw trzecich do: decyzji Rady 2012/420/WPZiB zmieniającej decyzję 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii oraz decyzji wykonawczej Rady 2012/424/WPZiB dotyczącej wykonania decyzji 2011/782/WPZiB

W dniu 23 lipca 2012 r. r. Rada przyjęła decyzję Rady 2012/420/WPZiB1 i decyzję wykonawczą Rady 2012/424/WPZiB2.

Decyzja Rady 2012/420/WPZiB wzmacnia egzekwowanie środków ograniczających dotyczących broni i sprzętu wykorzystywanych do stosowania wewnętrznych represji, o których to środkach mowa w decyzji 2011/782/WPZiB, zwłaszcza poprzez nałożenie obowiązku dokonywania inspekcji – zgodnie z prawem krajowym i prawem międzynarodowym – wszelkich statków wodnych i statków powietrznych, zmierzających do Syrii, w portach morskich i lotniczych, a także na morzu terytorialnym, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że ładunek tych statków wodnych lub powietrznych zawiera towary, które są zakazane.

Decyzja wykonawcza Rady 2012/424/WPZiB dodaje kolejne osoby i podmioty do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do decyzji 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii.

Kraj przystępujący: Chorwacja; kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra, Islandia i Serbia; państwo uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalny kraj kandydujący: Albania; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Republika Mołdawii i Gruzja przyłączają się do tego oświadczenia.

Państwa te dopilnują, aby ich polityki krajowe były zgodne z tymi decyzjami Rady.

Unia Europejska odnotowuje i przyjmuje z zadowoleniem to zobowiązanie.

1 :

Opublikowana w dniu 24 lipca 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L 196, s. 59.

2 :

Opublikowana w dniu 24 lipca 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L 196, s. 81.

:

Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

:

Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar