Navigation path

Left navigation

Additional tools

DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 8 augustus 2012

(OR. en)

13106/12

PRESSE 357

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie betreffende het zich aansluiten van bepaalde derde landen bij Besluit 2012/420/GBVB van de Raad houdende wijziging van Besluit 2012/782/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië en bij Uitvoeringsbesluit 2012/424/GBVB van de Raad tot uitvoering van Besluit 2011/782/GBVB van de Raad

Op 23 juli 2012 heeft de Raad Besluit 2012/420/GBVB van de Raad1 en Besluit 2012/424/GBVB van de Raad vastgesteld2.

Besluit 2012/420/GBVB van de Raad behelst een versterking van de tenuitvoerlegging van de in Besluit 2011/782/GBVB vervatte beperkende maatregelen tegen wapens en uitrusting die zijn bedoeld voor binnenlandse repressie, door de lidstaten met name te verplichten om, in overeenstemming met de nationale wetgeving en met het internationale recht, in hun zeehavens, op hun luchthavens en in hun territoriale wateren alle vaartuigen en vliegtuigen op weg naar Syrië te inspecteren indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de vracht van die vaartuigen en vliegtuigen verboden goederen bevat.

Uitvoeringsbesluit 2012/424/GBVB van de Raad voegt personen en entiteiten toe aan de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten die is opgenomen in bijlage I bij Besluit 2011/782/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië.

De toetredende staat Kroatië, de kandidaat-lidstaten de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, IJsland en Servië, land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaat Albanië, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië en Georgië, sluiten zich bij dit besluit aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid in overeenstemming is met deze besluiten van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

1 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 24.7.2012 (PB L 196, blz. 59).

2 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 24.7.2012 (PB L 196, blz. 81).

:

Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

:

IJ sland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar