Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. rugpjūčio 8 d.

(OR. en)

13106/12

PRESSE 357

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl tam tikrų trečiųjų valstybių prisijungimo prie Tarybos sprendimo 2012/420/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/782/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, ir Tarybos įgyvendinimo sprendimo 2012/424/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Tarybos sprendimas 2011/782/BUSP

2012 m. liepos 23 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2012/420/BUSP 1 ir Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2012/424/BUSP 2.

Tarybos sprendimu 2012/420/BUSP sustiprinamas Sprendime 2011/782/BUSP nustatytų ribojamųjų priemonių, susijusių su ginklų ir įrangos naudojimu vidaus represijoms, vykdymas, visų pirma nustatant prievolę pagal nacionalinės teisės aktus ir laikantis tarptautinės teisės savo jūrų ir oro uostuose, taip pat savo teritorinėje jūroje tikrinti visus į Siriją vykstančius laivus ir orlaivius, jeigu pagrįstai manoma, kad tokių laivų ir orlaivių krovinyje yra draudžiamų prekių.

Šiuo Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2012/424/BUSP į Sprendimo 2011/782/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai I priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą įtraukiama daugiau asmenų ir subjektų.

Stojančioji šalis Kroatija , šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija *, Juodkalnija *, Islandija  ir Serbija *, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujanti šalis bei potenciali kandidatė Albanija, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Moldovos Respublika ir Gruzija prisijungia prie šios deklaracijos.

Jos užtikrins, kad jų nacionalinė politika atitiktų šį Tarybos sprendimą.

Europos Sąjunga atkreipia dėmesį į šį įsipareigojimą ir palankiai jį vertina.

1 :

2012 m. liepos 24 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 196, p. 59.

2 :

2012 m. liepos 24 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 196, p. 81.

:

Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

:

Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar