Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 8. august 2012

13106/12

PRESSE 357

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatud kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2012/420/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2011/782/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta, ning nõukogu rakendusotsusega 2012/424/ÜVJP, millega rakendatakse nõukogu otsust 2011/782/ÜVJP

Nõukogu võttis 23. juulil 2012 vastu nõukogu otsuse 2012/420/ÜVJP1 ja nõukogu rakendusotsuse 2012/424/ÜVJP2.

Nõukogu otsusega 2012/420/ÜVJP tugevdatakse otsuses 2011/782/ÜVJP esitatud siserepressioonideks mõeldud relvade ja varustusega seotud piiravate meetmete jõustamist, eelkõige kehtestades kohustuse kontrollida kooskõlas oma siseriiklike õigusnormidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele kõiki Süüriasse suunduvaid laevu ja õhusõidukeid oma sadamates ja lennujaamades ning oma territoriaalmere piires, kui on põhjendatud alust arvata, et selliste laevade ja õhusõidukite veos sisaldab keelatud kaupu.

Nõukogu rakendusotsusega 2012/424/ÜVJP lisatakse täiendavad isikud ja üksused otsuse 2011/782/ÜVJP (Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta) I lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro*, Island++ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalev riik ja potentsiaalne kandidaatriik Albaania ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, ning Moldova Vabariik ja Gruusia ühinevad käesoleva otsusega.

Kõnealused riigid tagavad, et nende poliitika vastab käesolevale nõukogu otsusele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja väljendab selle üle heameelt.

1 :

Avaldatud 24. juulil 2012 Euroopa Liidu Teatajas nr L 196, lk 59.

2 :

Avaldatud 24. juulil 2012 Euroopa Liidu Teatajas nr L 196, lk 81.

* :

Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ :

Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar