Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 8. august 2012

(OR. en)

13106/12

PRESSE 357

Erklæring fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne om visse tredjelandes tilslutning til Rådets afgørelse 2012/420/FUSP om ændring af Rådets afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien og Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/424/FUSP om gennemførelse af afgørelse 2011/7822/FUSP

Rådet vedtog den 23. juli 2012 Rådets afgørelse 2012/420/FUSP1 og Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/424/FUSP2.

Rådets afgørelse 2012/420/FUSP styrker håndhævelsen af de restriktive foranstaltninger vedrørende våben og udstyr til intern undertrykkelse, der er anført i afgørelse 2011/782/FUSP, navnlig ved at pålægge medlemsstaterne en pligt til, jf. national lovgivning og i henhold til folkeretten, i deres søhavne og lufthavne samt inden for deres sø­territorium at inspicere alle skibe og luftfartøjer, der er på vej til Syrien, hvis der er rimelig grund til at antage, at fragten på sådanne skibe og luftfartøjer indeholder forbudte varer.

Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/424/FUSP opfører yderligere personer og enheder på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag I til afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, det potentielle kandidatland, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, og EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova og Georgien tilslutter sig denne erklæring.

De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne rådsafgørelse.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed.

1 :

Offentliggjort den 24.7.2012 i Den Europæiske Unions Tidende L 196, s. 59.

2 :

Offentliggjort den 24.7.2012 i Den Europæiske Unions Tidende L 196, s. 81.

* :

Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ :

Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar