Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 8. srpna 2012

(OR. en)

13106/12

PRESSE 357

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí k rozhodnutí Rady 2012/420/SZBP, kterým se mění rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii, a k prováděcímu rozhodnutí Rady 2012/424/SZBP, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP

Dne 23. července 2012 přijala Rada rozhodnutí Rady 2012/420/SZBP1 a prováděcí rozhodnutí Rady 2012/424/SZBP2.

Rozhodnutí Rady 2012/420/SZBP posiluje prosazování omezujících opatření týkajících se zbraní a vybavení pro vnitřní represi, která jsou stanovena v rozhodnutí 2011/782/SZBP, zejména zavedením povinnosti členských států kontrolovat v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a s mezinárodním právem všechna plavidla a letadla směřující do Sýrie ve svých námořních přístavech a letištích a ve svých výsostných vodách, jestliže existují oprávněné důvody se domnívat, že náklad těchto plavidel a letadel obsahuje zakázané zboží.

Prováděcím rozhodnutím Rady 2012/424/SZBP se zařazují další osoby a subjekty na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátská země Albánie a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika a Gruzie.

Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s těmito rozhodnutími Rady.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

1 :

Vyhlášené dne 24. července 2012 v Úředním věstníku Evropské unie L 196, s. 59.

2 :

Vyhlášené dne 24. července 2012 v Úředním věstníku Evropské unie L 196, s. 81.

* :

Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ :

Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar