Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 8 август 2012 г.

(OR. en)

13106/12

PRESSE 357

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно присъединяването на някои трети държави към Решение 2012/420/ОВППС на Съвета за изменение на Решение 2011/782/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия и Решение за изпълнение 2012/424/ОВППС на Съвета за изпълнение на Решение 2011/782/ОВППС на Съвета

На 23 юли 2012 г. Съветът прие Решение 2012/420/ОВППС на Съвета1 и Решение за изпълнение 2012/424/ОВППС на Съвета2.

С Решение 2012/420/ОВППС на Съвета се засилва прилагането на ограничителните мерки по отношение на въоръжението и оборудването за вътрешни репресии, посочени в Решение 2011/782/ОВППС, по-конкретно като се налага задължението да се проверяват, в съответствие с националното законодателство и съгласно международното право, всички съдове и въздухоплавателни средства, пътуващи за Сирия и намиращи се в морските пристанища и летищата на държавите членки, както и в тяхното териториално море, ако има достатъчно основания да се смята, че тези съдове и въздухоплавателни средства съдържат забранени стоки.

С Решение за изпълнение 2012/424/ОВППС на Съвета в списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки, поместен в приложение I към Решение 2011/782/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия, се включват допълнителни лица и образувания.

Присъединяващата се страна Хърватия, страните кандидатки бившата югославска република Македония, Черна гора*, Исландия и Сърбия*, страната от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциална кандидатка Албания и страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

Те ще направят необходимото националните им политики да са в съответствие с посоченото решение на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и изразява задоволство от него.

1 :

Публикувано на 24.7.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 196, стр. 59

2 :

Публикувано на 24.7.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 196, стр. 81

:

Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

:

Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar