Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 17 juli 2012

(OR. en)

12678/12

PRESSE 342

Uttalande från den höga representanten på Europeiska unionens vägnar om vissa tredje länders anslutning till rådets beslut 2012/333/Gusp om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2011/872/Gusp

Den 25 juni 2012 antog rådet rådets beslut 2012/333/Gusp1. Rådets beslut innebär en uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism.

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna Montenegro* och Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Bosnien och Hercegovina samt Efta- och EES-landet Liechtenstein liksom Ukraina, Republiken Moldavien och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

De kommer att se till att deras nationella politik överensstämmer med detta beslut av rådet.

Europeiska unionen noterar detta åtagande och välkomnar det.

1 :

Offentliggjort den 26 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning L 165,
s. 72.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.


Side Bar