Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 17 juli 2012

(OR. en)

12678/12

PRESSE 342

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie over het zich aansluiten van een aantal derde landen bij Besluit 2012/333/GBVB van de Raad inzake de actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestijding van het terrorisme en tot intrekking van Besluit 2011/872/GBVB

Op 25 juni 2012 heeft de Raad Besluit 2012/333/GBVB van de Raad vastgesteld 1. Dat besluit van de Raad behelst een actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten waarop de maatregelen van toepassing zijn die zijn vastgesteld in Gemeen­schappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme.

Het toetredende land Kroatië*, de kandidaat-lidstaten Montenegro* en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en het EVA-land Liechtenstein, dat lid is van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië en Georgië, sluiten zich bij dit besluit van de Raad aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid in overeenstemming is met dit besluit van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

1 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 26.6.2012 (PB L 165, blz. 72).

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.


Side Bar