Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 17. juuli 2012

(OR. en)

12678/12

PRESSE 342

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatavate kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2012/333/ÜVJP, millega ajakohastatakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/872/ÜVJP

Nõukogu võttis 25. juunil 2012 vastu nõukogu otsuse 2012/333/ÜVJP1. Nõukogu otsusega muudetakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu ühises seisukohas 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) sätestatud meetmeid.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid Montenegro* ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ja Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluv EFTA riik Liechtenstein, samuti Ukraina, Moldova Vabariik ja Gruusia ühinevad kõnealuse otsusega.

Kõnealused riigid tagavad, et nende poliitika vastab käesolevale nõukogu otsusele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja väljendab selle üle heameelt.

1 :

Avaldatud 26. juunil 2012 Euroopa Liidu Teatajas nr L 165, lk 72.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.


Side Bar