Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 17 юли 2012 г.

(OR. en)

12678/12

PRESSE 342

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно присъединяването на някои трети държави към Решение 2012/333/ОВППС на Съвета за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на Решение 2011/872/ОВППС

На 25 юни 2012 г. Съветът прие Решение 2012/333/ОВППС на Съвета1. Решението на Съвета представлява актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат мерките, предвидени в Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки Черна гора* и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страната от ЕАСТ Лихтенщайн, членуваща в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

Те ще направят необходимото националните им политики да са в съответствие с посоченото решение на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и го приветства.

1 :

Публикувано на 26.6.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 165, стр. 72.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.


Side Bar