Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 17 juli 2012

(OR. en)

12671/1/12 REV 1

PRESSE 341

Uttalande från den höga representanten på
Europeiska unionens vägnar om vissa tredjeländers
anslutning till rådets genomförandebeslut 2012/335/Gusp
om genomförande av rådets beslut 2011/782/Gusp om
restriktiva åtgärder mot Syrien

Den 25 juni 2012 antog rådet rådets beslut 2012/335/Gusp1. Genom rådets beslut tas ytterligare personer och enheter upp på förteckningen över de personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga I till beslut 2011/782/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien.

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Island+ och Serbien*, det potentiella kandidatlandet i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Republiken Moldavien ansluter sig till detta beslut.

De kommer att se till att deras nationella politik överensstämmer med detta rådsbeslut.

Europeiska unionen noterar detta åtagande och välkomnar det.

________________________

1 :

Offentliggjort den 26 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 165, s. 80.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar