Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

Brusel 17. júla 2012

(OR. en)

12671/1/12 REV 1

PRESSE 341

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení sa určitých tretích krajín k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2012/335/SZBP, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

Rada 25. júna 2012 prijala rozhodnutie Rady 2012/335/SZBP1. Týmto rozhodnutím Rady sa do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii dopĺňajú ďalšie osoby a subjekty.

K tomuto rozhodnutiu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Island+ a Srbsko*, krajina zúčastňujúca sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálny kandidát Albánsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika.

Uvedené krajiny zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky boli v súlade s týmto rozhodnutím Rady.

Európska únia berie tento záväzok na vedomie a víta ho.

1 :

Uverejnené 26. 6. 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie L 165, s. 80.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar