Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 17. července 2012

(OR. en)

12671/1/12 REV 1

PRESSE 341

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí k prováděcímu rozhodnutí Rady 2012/335/SZBP, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

Dne 25. června 2012 přijala Rada rozhodnutí Rady 2012/335/SZBP1. Tímto rozhodnutím Rady se zařazují další osoby a subjekty na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii.

K tomuto rozhodnutí se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátská země Albánie a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika.

Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s tímto rozhodnutím Rady.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

1 :

Vyhlášené dne 26. června 2012 v Úředním věstníku Evropské unie č. L 165, s. 80.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar