Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 17 July 2012

(OR. en)

12671/1/12 REV 1

PRESSE 341

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно присъединяването на някои трети държави към Решение за изпълнение 2012/335/ОВППС на Съвета за прилагане на Решение 2011/782/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки срещу Сирия

На 25 юни 2012 г. Съветът прие Решение 2012/335/ОВППС на Съвета1. С решението на Съвета допълнителни лица и образувания се включват в списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки, поместен в приложение I към Решение 2011/782/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки бивша югославска република Македония*, Исландия+ и Сърбия*, страната от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциална кандидатка Албания и страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членове на Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова се присъединяват към решението.

Те ще направят необходимото националните им политики да са в съответствие с посоченото решение на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и го приветства.

1 :

Публикувано на 26.6.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 165, стр. 80.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar