Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 26 juni 2012

(OR. en)

11924/12

PRESSE 299

Uttalande från den höga representanten, Catherine Ashton,
på Europeiska unionens vägnar med anledning av
Förenta nationernas internationella dag för stöd till tortyroffer
den 26 juni 2012

I dag vill jag på nytt bekräfta EU:s åtagande för att förhindra och avskaffa tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och för att uppnå fullständig rehabilitering av tortyroffer i alla delar av världen. Denna dag erbjuder ett tillfälle att fördöma denna motbjudande kränkning av de mänskliga rättigheterna och människovärdet. Tortyr är inte bara en tragedi för offren, utan är också förnedrande och kränkande för dem som gör sig skyldiga till den och för samhällen som tolererar sådana illgärningar. Det absoluta förbudet mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning är klart fastställt i internationell rätt. En kultur av strafflöshet är oacceptabel.

EU, som erinrar om resolution 66/150 vilken antogs av FN:s generalförsamling
den 19 december 2011, upprepar sitt principiella fördömande av alla former av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, inbegripet hotelser, som är och måste förbli förbjudna oberoende av tid och plats och sålunda aldrig kan rättfärdigas. EU uppmanar alla stater att till fullo genomföra det absoluta och undantagslösa förbudet mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

EU uppmanar alla stater som ännu inte är parter i konventionen att ansluta sig så snart som möjligt samt uppmanar de stater som är parter i den att utan något längre dröjsmål överväga att underteckna och ratificera det fakultativa protokollet till konventionen. EU välkomnar att Filippinerna, Mauretanien, Venezuela, Kap Verde, Tunisien, Turkiet och Panama nyligen har ratificerat det fakultativa protokollet. EU uppmanar också alla stater att införa eller upprätthålla oberoende och effektiva mekanismer för att övervaka platser där personer hålls frihetsberövade, med målet att förhindra tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

EU uppmanar alla stater att anta en könsmedveten strategi i kampen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och att ägna särskild uppmärksamhet åt könsrelaterat våld.

Europeiska unionen välkomnar och stöder det arbete som FN, Europarådet och OSSE utför i kampen mot tortyr. För att vårt internationella system för skydd och främjande av mänskliga rättigheter ska fungera är det nödvändigt för staterna att samarbeta med internationella mekanismer, såsom FN:s särskilda rapportör, FN:s frivilliga fond för tortyroffer och kommittén mot tortyr.

Genom finansiering på nationell nivå och EU-nivå erbjuder vi ett betydande stöd till organisationer som tillhandahåller medicinskt, socialt, rättsligt och annat bistånd till många män, kvinnor och barn som är offer för tortyr i syfte att återupprätta deras hälsa och mänskliga värdighet. Tidigare denna månad, den 1 juni, utfärdade EU en ny förslagsinfordran under rubriken "Bekämpning av strafflöshet", som har som mål att stödja åtgärder inom det civila samhället mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Totalbeloppet för inbjudan att lämna förslag till projekt för bekämpning av tortyr uppgår till 16,215 miljoner euro.

EU vill utnyttja detta tillfälle till att uttrycka sin uppskattning för de många icke-statliga organisationer och enskilda personer som arbetar oförtröttligt för att förhindra tortyr och lindra tortyroffrens lidande och att mobilisera den allmänna opinionen denna viktiga dag i FN:s kalender.

Vi måste alla stå enade för att skapa en värld utan tortyr.

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Bosnien och Hercegovina samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Ukraina, Republiken Moldavien, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ Island kvarstår som medlem av Efta och EES.

________________________


Side Bar