Navigation path

Left navigation

Additional tools


UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 26 czerwca 2012 r.

(OR. en)

11924/12

PRESSE 299

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel, Catherine Ashton, wydane w imieniu Unii Europejskiej w dniu 26 czerwca 2012 r. z okazji ustanowionego przez ONZ Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur

„Chciałabym dziś potwierdzić, że UE jest zdecydowana zapobiegać torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu oraz na pełnej rehabilitacji ofiar tortur we wszystkich częściach świata. Jest też zdecydowana wyeliminować te zjawiska. Dzisiejszy dzień jest okazją ku temu, by zaprotestować przeciwko temu niewyobrażalnemu sposobowi naruszania praw człowieka i godności ludzkiej. Tortury nie tylko stanowią tragedię dla osób im poddawanych, lecz także poniżają one i krzywdzą osoby ich dokonujące oraz społeczeństwa tolerujące takie okrucieństwo. Bezwzględny zakaz stosowania tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania jednoznacznie wynika z prawa międzynarodowego. Jakakolwiek atmosfera bezkarności jest nie do zaakceptowania.


Przypominając o rezolucji nr 66/150 przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 19 grudnia 2011 r., UE powtarza, że z całą mocą potępia wszelkie rodzaje tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, w tym zastraszania; są i powinny one pozostać zabronione bez względu na czas i miejsce i nic nigdy nie powinno ich usprawiedliwiać. UE apeluje do wszystkich państw, by w pełni wprowadziły bezwzględny i nieodwołalny zakaz tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania.

UE apeluje do wszystkich państw, które jeszcze tego nie zrobiły, by jak najszybciej przystąpiły do konwencji, a państwa strony wzywa, by niezwłocznie rozważyły podpisanie i ratyfikowanie protokołu fakultatywnego do niej. UE z zadowoleniem przyjmuje fakt ratyfikowania protokołu przez Filipiny, Mauretanię, Wenezuelę, Republikę Zielonego Przylądka, Tunezję, Turcję i Panamę. Apeluje także do wszystkich państw, by wprowadziły lub zachowały niezależne i skuteczne mechanizmy pozwalające monitorować miejsca zatrzymania, po to by zapobiegać aktom tortur lub innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu.

UE apeluje do wszystkich państw, by walcząc z torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem lub karaniem, przyjęły podejście uwzględniające płeć i zwróciły szczególną uwagę na przemoc na tle płciowym.

Unia Europejska z zadowoleniem przyjmuje i popiera prace ONZ, Rady Europy i OBWE w walce ze stosowaniem tortur. Współpraca państw z podmiotami międzynarodowymi, takimi jak specjalny sprawozdawca ONZ, Dobrowolny Fundusz ONZ na rzecz Ofiar Tortur oraz Komitet przeciwko Torturom, jest nieodzowna, by międzynarodowy system ochrony i propagowania praw człowieka był skuteczny.

Zapewniając środki finansowe na szczeblu krajowym i unijnym, oferujemy istotne wsparcie organizacjom, które świadczą wielu kobietom, mężczyznom i dzieciom padającym ofiarą tortur pomoc medyczną, społeczną, prawną i inną w celu przywrócenia im zdrowia i godności ludzkiej. Na początku tego miesiąca, w dniu 1 czerwca, UE ogłosiła nowe zaproszenie do składania wniosków pod hasłem „Walka z bezkarnością”; celem jest wspieranie działań społeczeństwa obywatelskiego przeciwko torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Całkowita kwota przeznaczona na projekty wynosi 16,215 mln EUR.

Korzystając z okazji, UE wyraża uznanie dla nieustających starań wielu osób i organizacji pozarządowych, które niestrudzenie działają na rzecz zapobiegania torturom i łagodzenia cierpień ofiar oraz zwracają uwagę opinii publicznej na ten ważny dzień w kalendarzu ONZ.

Musimy dziać razem, by uwolnić świat od tortur”.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Ukraina, Republika Mołdowy, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia nadal jest członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

________________


Side Bar