Navigation path

Left navigation

Additional tools

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 26 juni 2012

(OR. en)

11924/12

PRESSE 299

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de Europese Unie naar aanleiding van de internationale dag van de Verenigde Naties voor slachtoffers van foltering op 26 juni 2012

Vandaag herhaal ik dat de EU zich inzet voor de preventie en uitbanning van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende vormen van behandeling of bestraffing, alsook voor de volledige rehabilitatie van slachtoffers van folteringen overal ter wereld. Deze dag biedt de gelegenheid ons uit te spreken tegen deze afschuwelijke schending van de mensenrechten en de menselijke waardigheid. Foltering is niet alleen een tragedie voor de slachtoffers, het is ook onterend en schadelijk voor de daders en voor de samenlevingen die dergelijke wandaden tolereren. Het absolute verbod op foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing is ondubbelzinnig in het internationale recht verankerd. Een cultuur van straffeloosheid is onaanvaardbaar.

De EU herinnert aan Resolutie 66/150 van de Algemene Vergadering van de VN van 19 december 2011, en herhaalt dat zij alle vormen van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, ook door middel van intimidatie, principieel veroordeelt. Deze handelingen zijn en blijven altijd en overal verboden en kunnen dan ook nooit worden gerechtvaardigd. De EU roept alle staten op het absolute verbod op foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, waarvan niet mag worden afgeweken, onverkort toe te passen.

De EU dringt er bij alle staten die dit nog niet gedaan hebben, op aan om met prioriteit partij te worden bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, en zich met spoed te beraden op de ondertekening en bekrachtiging van het Facultatief Protocol bij het Verdrag. De EU neemt met voldoening kennis van de recente bekrachtiging van het Facultatief Protocol door de Filipijnen, Mauritanië, Venezuela, Kaapverdië, Tunesië, Turkije en Panama. De EU roept alle staten ook op om onafhankelijke en doeltreffende mechanismen in te stellen of te handhaven, om alle plaatsen van hechtenis te controleren, ter voorkoming van foltering en andere vormen van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

De EU dringt er bij alle staten op aan een gendersensitieve benadering te hanteren bij de bestrijding van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, met bijzondere aandacht voor gendergebaseerd geweld.

De Europese Unie verwelkomt en steunt de werkzaamheden van de VN, de Raad van Europa en de OVSE in de strijd tegen folterpraktijken. Samenwerking tussen landen en internationale mechanismen, zoals de speciale VN-rapporteur, het vrijwillig VN-fonds voor slachtoffers van foltering en het Comité tegen foltering, is van cruciaal belang om ons internationaal systeem ter bescherming en bevordering van de mensenrechten doeltreffend te maken.

Dankzij financiële bijdragen op lidstaat- en EU-niveau verlenen wij tevens aanzienlijke steun aan organisaties die medische, sociale, juridische en andere bijstand verlenen aan een groot aantal mannen, vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van foltering, met als doel het herstel van hun gezondheid en hun menselijke waardigheid. Eerder deze maand, op 1 juni, heeft de EU een nieuwe uitnodiging tot het indienen van voorstellen gedaan onder de benaming "Bestrijding van de Straffeloosheid", gericht op de ondersteuning van acties van de civiele samenleving tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Het totale bedrag dat beschikbaar is voor de uitnodiging tot het indienen van voorstellen is 16,215 miljoen euro.

De EU grijpt deze gelegenheid aan om de niet aflatende inspanningen te prijzen van de vele ngo's en personen die zich onvermoeibaar inzetten om foltering te voorkomen en het lijden van de slachtoffers te verzachten, alsook om, op deze belangrijke dag op de kalender van de Verenigde Naties, de publieke opinie te mobiliseren.

Laat ons allen de handen ineen slaan om de wereld te bevrijden van foltering.

Het toetredende land Kroatië*, de kandidaat-lidstaten Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan en Georgië sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar