Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

FI

Bryssel, 26. kesäkuuta 2012

(OR. en)

11924/12

PRESSE 299

Korkean edustajan Catherine Ashtonin Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisenä kidutuksen uhrien puolesta vietettävänä päivänä 26. kesäkuuta 2012

Haluan tänään vahvistaa EU:n sitoutumisen kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen ehkäisemiseen ja poistamiseen ja kidutuksen uhrien kattavaan kuntoutukseen kaikkialla maailmassa. Tämä päivä tarjoaa tilaisuuden nousta vastustamaan tätä järkyttävää ihmisoikeuksien ja ihmisarvon loukkausta. Sen lisäksi, että kidutus on traagista sen uhriksi joutuville, se on alentavaa ja aiheuttaa vahinkoa siihen syyllistyville sekä yhteiskunnille, jotka sietävät tällaista väkivaltaa. Kansainvälisessä oikeudessa on kiistattomasti vahvistettu kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen ehdoton kielto. Rankaisemattomuuden kulttuuria ei voida hyväksyä.

EU palauttaa mieleen YK:n yleiskokouksen 19. joulukuuta 2011 antaman päätöslauselman 66/150 ja vahvistaa tuomitsevansa periaatteellisesti kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kaikki muodot, pelottelu mukaan luettuna, jotka ovat ja tulevat olemaan kiellettyjä aina ja joka paikassa ja joita ei voida koskaan pitää oikeutettuina. EU kehottaa kaikkia valtioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen ehdottoman ja sitovan kiellon.

EU kehottaa kaikkia valtioita, jotka eivät ole vielä yleissopimuksen osapuolia, liittymään siihen niin pian kuin mahdollista, ja yleissopimuksen osapuolivaltioita harkitsemaan pikaisesti sen valinnaisen pöytäkirjan allekirjoittamista ja ratifioimista. EU panee tyytyväisenä merkille, että Filippiinit, Mauritania, Venezuela, Cap Verde, Tunisia, Turkki ja Panama ovat hiljattain ratifioineet kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OPCAT). EU kehottaa myös kaikkia valtioita perustamaan tai ylläpitämään riippumattomia ja tehokkaita mekanismeja säilöönottotilojen valvomiseksi kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi.

EU kehottaa kaikkia valtioita omaksumaan sukupuolen huomioon ottavan lähestymistavan kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen torjunnassa ja kiinnittämään erityistä huomiota sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan.

Euroopan unioni arvostaa ja tukee YK:n, Euroopan neuvoston ja Etyjin kidutuksen vastaista työtä. Valtioiden yhteistyö kansainvälisten mekanismien, kuten YK:n erityisraportoijan, YK:n vapaaehtoisrahaston kidutuksen uhrien auttamiseksi ja kidutuksen vastaisen komitean kanssa on olennaisen tärkeää, jotta kansainvälinen järjestelmämme ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi olisi tehokas.

Kansallisen ja EU:n rahoituksen avulla tuemme merkittävällä tavalla organisaatioita, jotka toimittavat monille kidutuksen uhreiksi joutuneille miehille, naisille ja lapsille lääkinnällistä, sosiaalista, oikeudellista ja muuta apua auttaakseen heitä tervehtymään ja saamaan takaisin ihmisarvonsa. EU julkaisi aiemmin tässä kuussa, kesäkuun 1. päivänä, uuden ehdotuspyynnön, jonka otsikkona on "Rankaisemattomuuden torjunta" ja jonka tarkoituksena on tukea kansalaisyhteiskunnan toimia kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen torjumiseksi. Kidutuksen vastaisia hankkeita koskevan pyynnön kokonaismäärärahat ovat 16 215 miljoonaa euroa.

EU haluaa tässä yhteydessä antaa tunnustusta niiden monien kansalaisjärjestöjen ja yksityishenkilöiden pitkäjänteiselle toiminnalle, jotka työskentelevät väsymättä kidutuksen ehkäisemiseksi ja sen uhrien kärsimysten lievittämiseksi sekä yleisen mielipiteen herättämiseksi tänä YK-kalenterin tärkeänä päivänä.

Meidän on kaikkien toimittava yhdessä kidutuksen poistamiseksi maailmasta.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Ukraina, Moldovan tasavalta, Armenia, Azerbaidžan ja Georgia yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar