Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 26. června 2012

(OR. en)

11924/12

PRESSE 299

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie při příležitosti Mezinárodního dne Organizace spojených národů na podporu obětí mučení, 26. června 2012

Chtěla bych dnes znovu potvrdit, že EU je odhodlána se ve všech částech světa zasazovat o předcházení mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a jejich vymýcení, jakož i o plnou rehabilitaci obětí mučení. Dnešní den je příležitostí k tomu, abychom toto nepřípustné porušování lidských práv a lidské důstojnosti nahlas odsoudili. Mučení je nejen tragédií pro jeho oběti, ale ponižuje a zraňuje i ty, kdo jej provádějí, a společnosti, které takové zavrženíhodné jednání tolerují. Absolutní zákaz mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání je jednoznačně zakotven v mezinárodním právu. Kultura beztrestnosti není v žádném případě přijatelná.

EU připomíná rezoluci 66/150, kterou dne 19. prosince 2011 přijalo Valné shromáždění OSN, a znovu zdůrazňuje, že zásadně odsuzuje všechny formy mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, včetně zastrašování, které jsou a musí zůstat všude a v každé době zakázány, a nemohou tedy být nikdy ospravedlněny. EU vyzývá všechny státy, aby v plném rozsahu dodržovaly absolutní a bezpodmínečný zákaz mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.

EU se naléhavě obrací na všechny státy, které tak dosud neučinily, aby neprodleně přistoupily k Úmluvě proti mučení, a vyzývá státy, jež jsou stranami této úmluvy, aby se co nejdříve zabývaly otázkou podpisu a ratifikace opčního protokolu k této úmluvě. EU vítá skutečnost, že uvedený opční protokol v nedávné době ratifikovaly Filipíny, Mauritánie, Venezuela, Kapverdy, Tunisko, Turecko a Panama. EU rovněž vyzývá všechny státy, aby s cílem předcházet mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zavedly nebo používaly nezávislé a účinné mechanismy k monitorování vazebních zařízení.

EU vyzývá všechny státy, aby v rámci boje proti mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zohledňovaly genderové aspekty a věnovaly zvláštní pozornost genderovému násilí.

Evropská unie vítá a podporuje činnost OSN, Rady Evropy a OBSE zaměřenou na boj proti mučení. Zásadním předpokladem zefektivnění našeho mezinárodního systému ochrany a podpory lidských práv je spolupráce států s mezinárodními mechanismy, jako jsou zvláštní zpravodaj OSN, Dobrovolný fond OSN pro oběti mučení a Výbor proti mučení.

Prostřednictvím financování na vnitrostátní i unijní úrovni nabízíme významnou podporu organizacím, které poskytují lékařskou, sociální, právní a jinou pomoc mnohým mužům, ženám a dětem, jež se stali oběťmi mučení, s cílem navrátit jim zdraví a důstojnost lidských bytostí. Začátkem tohoto měsíce, konkrétně 1. června, vydala EU novou výzvu k předkládání návrhů s názvem „Boj proti beztrestnosti“, jež je určena na podporu akcí občanské společnosti namířených proti mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Celková částka vyhrazená v rámci výzvy na projekty boje proti mučení činí 16,215 milionů EUR.

EU by při této příležitosti chtěla ocenit neutuchající úsilí četných nevládních organizací i jednotlivců, kteří se neúnavnou prací snaží předcházet mučení a zmírňovat utrpení obětí a v tento významný den v kalendáři OSN mobilizují veřejné mínění.

Je společným úkolem nás všech, aby byl svět mučení navždy zbaven.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar