Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 8. júna 2012

(OR. en)

11106/12

PRESSE 256

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení sa určitých tretích krajín k rozhodnutiu Rady 2012/170/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/573/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky

Rada 23. marca 2012 prijala rozhodnutie Rady 2012/170/SZBP1. Rozhodnutím Rady sa mení a dopĺňa článok 4 rozhodnutia 2010/573/SZBP; do 30. septembra 2012 sa naďalej pozastavujú reštriktívne opatrenia uvedené v rozhodnutí a aktualizujú sa informácie o určitých osobách uvedených na zoznamoch v prílohe I a II k tomuto rozhodnutiu.

K tomuto rozhodnutiu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora* a Srbsko*, krajina zúčastňujúca sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálny kandidát Albánsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Gruzínsko.

Uvedené krajiny zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky boli v súlade s týmto rozhodnutím Rady.

Európska únia berie tento záväzok na vedomie a víta ho.

1 :

Uverejnené 24. 3. 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie L 87, s. 92.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.


Side Bar