Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 8. juuni 2012 (12.06)

(OR. en)

11106/12

PRESSE 256

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatud kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2012/170/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/573/ÜVJP Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravate meetmete kohta

Nõukogu võttis 23. märtsil 2012 vastu nõukogu otsuse 2012/170/ÜVJP1. Kõnealuse nõukogu otsusega muudetakse otsuse 2010/573/ÜVJP artiklit 4, pikendades nimetatud otsusega ette nähtud piiravate meetmete kohaldamise peatamist kuni 30. septembrini 2012, ning ajakohastatakse kõnealuse otsuse I ja II lisas esitatud loeteludesse kantud teatud isikuid käsitlevat teavet.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro* ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalev riik ja potentsiaalne kandidaatriik Albaania ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Gruusia ühinevad kõnealuse otsusega.

Kõnealused riigid tagavad, et nende poliitika vastab nimetatud nõukogu otsusele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja väljendab selle üle heameelt.

1 :

Avaldatud 24. märtsil 2012 Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 87, 24.3.2012, lk 92).

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.


Side Bar