Navigation path

Left navigation

Additional tools


UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 8 czerwca 2012 r.

(OR. en)

11103/12

PRESSE 255

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji wykonawczej Rady 2012/171/WPZiB dotyczącej wykonania decyzji 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi oraz do decyzji Rady 2012/212/WPZiB zmieniającej decyzję 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi

W dniu 23 marca 2012 r. Rada przyjęła decyzję wykonawczą Rady 2012/171/WPZiB1. Na mocy tej decyzji Rady zaktualizowano i zmieniono wykaz osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczony w załączniku V do decyzji 2010/639/WPZiB.

W dniu 23 kwietnia 2012 r. Rada przyjęła decyzję Rady 2012/212/WPZiB2. Przedmiotowa decyzja Rady zmienia art. 3 ust. 1 decyzji 2010/639/WPZiB, zapewniając możliwość uwalniania lub udostępniania funduszy lub zasobów gospodarczych do oficjalnych celów misji dyplomatycznych lub konsularnych, lub organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.

Kraj przystępujący Chorwacja, kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwo uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalny kraj kandydujący: Albania; państwo EFTA będące członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein przyłączają się do tej decyzji.

Państwa te dopilnują, aby ich polityki krajowe były zgodne z przedmiotowymi decyzjami Rady.

Unia Europejska odnotowuje to zobowiązanie i przyjmuje je z zadowoleniem.

1 :

Opublikowana w dniu 24.3.2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L 87, s. 95.

2 :

Opublikowana w dniu 25.4.2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L 113, s. 11.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia nadal jest członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar