Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 8. juuni 2012 (12.06)

(OR. en)

11103/12

PRESSE 255

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatud kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu rakendusotsusega 2012/171/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2010/639/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta, ning nõukogu otsusega 2012/212/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/639/ÜVJP teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete kohta

Nõukogu võttis 23. märtsil 2012 vastu nõukogu rakendusotsuse 2012/171/ÜVJP1. Nõukogu otsusega ajakohastatakse ja muudetakse otsuse 2010/639/ÜVJP V lisas esitatud loetelu, kuhu on kantud isikud ja üksused, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Nõukogu võttis 23. aprillil 2012 vastu nõukogu otsuse 2012/212/ÜVJP2. Kõnealuse nõukogu otsusega muudetakse otsuse 2010/639/ÜVJP artikli 3 lõiget 1, tagades rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamise või kättesaadavaks tegemise rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalev riik ja potentsiaalne kandidaatriik Albaania ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluv EFTA riik Liechtenstein ühinevad kõnealuste otsustega.

Kõnealused riigid tagavad, et nende poliitika vastab nimetatud nõukogu otsustele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja väljendab selle üle heameelt.

1 :

Avaldatud 24. märtsil 2012 Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 87, 24.3.2012, lk 95).

2 :

Avaldatud 25. aprillil 2012 Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 113, 25.4.2012, lk 11).

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar