Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 8 юни 2012 г.

(OR. en)

EUCO 11102/12

PRESSE 254

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно присъединяването на някои трети държави към Решение 2012/225/ОВППС на Съвета за изменение на Решение 2010/232/ОВППС по отношение на ограничителните мерки срещу Бирма/Мианмар

На 26 април 2012 г. Съветът прие Решение 2012/225/ОВППС на Съвета1. С решението на Съвета се удължават предвидените в Решение 2010/232/ОВППС мерки до 30 април 2013 г. и се преустановява прилагането на мерките по членове 3—13а от Решение 2010/232/ОВППС. Следователно с решението временно се отменят всички ограничителни мерки срещу Бирма/Мианмар, като се запазва само оръжейното ембарго и ембаргото върху съоръжения, които биха могли да се използват за вътрешни репресии. Освен това се заличават определени лица от списъка с лица в част Й от приложение II към Решение 2010/232/ОВППС, които подлежат на визова забрана и замразяване на активите.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страната от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциална кандидатка Албания, страната от ЕАСТ Лихтенщайн, членуваща в Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова, Армения и Грузия се присъединяват към това решение.

Те ще направят необходимото националните им политики да са в съответствие с посоченото решение на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и го приветства.

1 :

Публикувано на 27.4.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 115, стр. 25.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar