Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 8 juni 2012

(OR. en)

11101/12

PRESSE 253

Uttalande från den höga representanten på
Europeiska unionens vägnar om vissa tredjeländers anpassning till rådets beslut 2012/122/Gusp om ändring av beslut 2011/782/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien och rådets genomförandebeslut 2012/172/Gusp till det beslutet samt rådets beslut 2012/206/Gusp om ändring av det beslutet och rådets genomförandebeslut 2012/256/Gusp till det beslutet

Rådet antog den 27 februari 2012 rådets beslut 2012/122/Gusp1. Genom rådets beslut 2011/782/Gusp införs ytterligare restriktiva åtgärder mot Syrien och förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilagan till beslut 2011/782/Gusp ändras. De ytterligare restriktiva åtgärderna inbegriper åtgärder mot Syriens centralbank, ett förbud mo försäljning, köp, transport eller förmedling av guld, ädla metaller och diamanter till, från eller för Syriens regering samt ett förbud om tillträde till medlemsstaters flygplatser av fraktflyg drivna av syriska flygbolag.

Den 23 mars 2012 antog rådet rådets genomförandebeslut 2012/172/Gusp2. Genom rådets beslut ändras förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga I till beslut 2011/782/Gusp.

Rådet antog den 23 april 2012 rådets beslut 2012/206/Gusp1. Genom rådets beslut ändras beslut 2011/782/Gusp och införs ytterligare restriktiva åtgärder Ändringarna rör tillägg av ett förbud, eller kravet på ett tillstånd, för försäljning, leverans, överföring eller export av ytterligare varor och teknik som kan användas för internt förtryck samt ett förbud mot försäljning, leverans, överföring eller export av lyxvaror till Syrien.

Den 14 maj 2012 antog rådet rådets genomförandebeslut 2012/256/Gusp2. Genom rådets beslut ändras förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga I till beslut 2011/782/Gusp.

Det anslutandet landet Kroatien, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island och Serbien*, det potentiella kandidatlandet i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Republiken Moldavien och Georgien ansluter sig till dessa beslut.

De kommer att se till att deras nationella politik överensstämmer med dessa rådsbeslut.

Europeiska unionen noterar detta åtagande och välkomnar det.

1 :

Offentliggjort den 28 februari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 54, s. 14.

2 :

Offentliggjort den 24 mars 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 87, s. 103.

1 :

Offentliggjort den 24 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 110, s. 36.

2 :

Offentliggjort den 15 maj 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 126, s. 9.

:

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

:

Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar