Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 12. júna 2012

(OR. en)

11101/12

PRESSE 253

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení sa určitých tretích krajín k rozhodnutiu Rady 2012/122/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii, a vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2012/172/SZBP k uvedenému rozhodnutiu, ako aj k rozhodnutiu Rady 2012/206/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa uvedené rozhodnutie a vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2012/256/SZBP k uvedenému rozhodnutiu

Rada 27. februára 2012 prijala rozhodnutie Rady 2012/122/SZBP1. Rozhodnutím Rady sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/782/SZBP, ktorým sa ukladajú dodatočné reštriktívne opatrenia voči Sýrii a mení a dopĺňa a aktualizuje sa zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe I k rozhodnutiu 2011/782/SZBP. Medzi dodatočné reštriktívne opatrenia patria opatrenia namierené voči sýrskej centrálnej banke, zákaz predaja, nákupu, prepravy zlata, vzácnych kovov a diamantov sýrskej vláde, ich nákup od nej či sprostredkovanie pre ňu, ako aj zákaz prístupu na letiská členských štátov pre nákladné lety sýrskych prepravcov.

Rada 23. marca 2012 prijala vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/172/SZBP2. Týmto rozhodnutím Rady sa mení a dopĺňa a aktualizuje zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ktorý je uvedený v prílohe I k rozhodnutiu 2011/782/SZBP.

Rada 23. apríla 2012 prijala rozhodnutie Rady 2012/206/SZBP1. Týmto rozhodnutím Rady sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/782/SZBP a ukladajú dodatočné reštriktívne opatrenia. Zmeny a doplnenia sa týkajú doplnenia zákazu alebo požiadavky schválenia predaja, dodávky, transferu alebo vývozu ďalších tovarov a technológií, ktoré sa môžu využiť na vnútornú represiu, a zákazu predaja, dodávky, transferu či vývozu luxusného tovaru do Sýrie.

Rada 14. mája 2012 prijala vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/256/SZBP2. Týmto rozhodnutím Rady sa mení, dopĺňa a aktualizuje zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe I k rozhodnutiu 2011/782/SZBP.

K týmto rozhodnutiam sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajina zúčastňujúca sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálny kandidát Albánsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika a Gruzínsko.

Uvedené krajiny zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky boli v súlade s týmito rozhodnutiami Rady.

Európska únia berie tento záväzok na vedomie a víta ho.

1 :

Uverejnené 28. 2. 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie L 54, s. 14.

2 :

Uverejnené 24. 3. 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie L 87, s. 103.

1 :

Uverejnené 24. 4. 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie L 110, s. 36.

2 :

Uverejnené 15. 5. 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie L 126, s. 9.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar