Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 8. juni 2012

(OR. en)

11101/12

PRESSE 253

Erklæring fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne om visse tredjelandes tilslutning til Rådets afgørelse 2012/122/FUSP om ændring af afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien og Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/172/FUSP til denne afgørelse og Rådets afgørelse 2012/206/FUSP om ændring af denne afgørelse og Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/256/FUSP til denne afgørelse

Rådet vedtog den 27. februar 2012 Rådets afgørelse 2012/122/FUSP1. Rådets afgørelse ændrer afgørelse 2011/782/FUSP og indfører yderligere restriktive foranstaltninger og ændrer og ajourfører listen over personer og enheder, som er omfattet af restriktive foran­staltninger, jf. bilag I til afgørelse 2011/782/FUSP. De yderligere restriktive foranstalt­ninger omfatter foranstaltninger over for Syriens centralbank, et forbud mod salg, køb, transport eller mæglervirksomhed vedrørende guld, ædle metaller og diamanter til, fra eller på vegne af Syriens regering og et forbud mod adgang til medlemsstaternes lufthavne for fragtflyvninger, der gennemføres af syriske befordrere.

Rådet vedtog den 23. marts 2012 Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/172/FUSP2. Rådets afgørelse ændrer og ajourfører listen over personer og enheder, som er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til afgørelse 2011/782/FUSP.

Rådet vedtog den 23. april 2012 Rådets afgørelse 2012/206/FUSP1. Rådets afgørelse ændrer afgørelse 2011/782/FUSP og indfører yderligere restriktive foranstaltninger. Ændringerne vedrører tilføjelse af et forbud mod eller krav om en tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af yderligere varer og teknologi, som kan anvendes til intern undertrykkelse, og et forbud mod salg, levering, overførsel eller eksport af luksusvarer til Syrien.

Rådet vedtog den 14. maj 2012 Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/256/FUSP2. Rådets afgørelse ændrer og ajourfører listen over personer og enheder, som er omfattet af restrik­tive foranstaltninger, jf. bilag I til afgørelse 2011/782/FUSP.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, det potentielle kandidatland, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, og EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejds­område, samt Republikken Moldova og Georgien tilslutter sig disse afgørelser.

De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med disse rådsafgørelser.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed.

1 :

Offentliggjort den 28.2.2012 i Den Europæiske Unions Tidende L 54, s. 14.

2 :

Offentliggjort den 24.3.2012 i Den Europæiske Unions Tidende L 87, s. 103.

1 :

Offentliggjort den 24.4.2012 i Den Europæiske Unions Tidende L 110, s. 36.

2 :

Offentliggjort den 15.5.2012 i Den Europæiske Unions Tidende L 126, s. 9.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar