Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV

Bryssel den 8 juni 2012

(OR. en)

11100/12

PRESSE 252

Uttalande från den höga representanten på Europeiska unionens vägnar om vissa tredjeländers anslutning till rådets beslut 2012/168/Gusp om ändring av beslut 2011/235/Gusp restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Iran

Den 23 mars 2012 antog rådet rådets beslut 2012/168/Gusp1. Genom rådets beslut ändras de restriktiva åtgärderna enligt beslut 2011/235/Gusp och inbegriper ytterligare personer i förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilagan till det beslutet.

Ändringarna rör införande av ett förbud mot försäljning, leverans, överföring och export av utrustning och programvara som den iranska regimen huvudsakligen avser att använda för övervakning eller avlyssning av internet eller telefonkommunikation via mobilnät eller fasta nät i Iran. Det inbegriper också, med tanke på dess mål, förbudet mot leverans, försäljning eller överföring av utrustning som kan användas för internt förtryck i beslut 2011/235/Gusp, samtidigt som det tas bort från beslut 2010/413/Gusp.

Det anslutandet landet Kroatien*, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro* och Serbien*, det potentiella kandidatlandet i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Republiken Moldavien och Georgien ansluter sig till detta beslut.

De kommer att se till att deras nationella politik överensstämmer med detta rådsbeslut.

Europeiska unionen noterar detta åtagande och välkomnar det.

1 :

Offentliggjort den 24 mars 2012 i Europeiska unionens officiella tidning L 87, s. 85.

* F.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.


Side Bar