Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 8. júna 2012

(OR. en)

11100/12

PRESSE 252

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení sa určitých tretích krajín k rozhodnutiu Rady 2012/168/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

Rada 23. marca 2012 prijala rozhodnutie Rady 2012/168/SZBP1. Rozhodnutím Rady sa menia a dopĺňajú reštriktívne opatrenia uvedené v rozhodnutí 2011/235/SZBP a na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu, sa zaraďujú ďalšie osoby.

Zmeny a doplnenia sa týkajú zákazu predaja, dodávky, transferu alebo vývozu zariadenia alebo softvéru určeného predovšetkým na použitie pri sledovaní alebo odpočúvaní internetovej alebo telefonickej komunikácie v rámci mobilných alebo pevných sietí v Iráne zo strany iránskeho režimu. Okrem toho sa do rozhodnutia 2011/235/SZBP vzhľadom na jeho ciele zahrnul aj zákaz dodávok, predaja alebo transferu zariadenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, pričom sa tento zákaz zároveň vypustil z rozhodnutia 2010/413/SZBP.

K tomuto rozhodnutiu sa pripájajú pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora* a Srbsko*, krajina zúčastňujúca sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálny kandidát Albánsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika.

Uvedené krajiny zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky boli v súlade s týmto rozhodnutím Rady.

Európska únia berie tento záväzok na vedomie a víta ho.

1 :

Uverejnené 24. 3. 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie L 87, s. 85.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.


Side Bar