Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 8. juuni 2012 (12.06)

(OR. en)

11100/12

PRESSE 252

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatud kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2012/168/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis

Nõukogu võttis 23. märtsil 2012 vastu nõukogu otsuse 2012/168/ÜVJP1. Kõnealuse nõukogu otsusega muudetakse otsuses 2011/235/ÜVJP sätestatud piiravaid meetmeid ning lisatakse täiendavad isikud kõnealuse otsuse lisas esitatud loetellu, kuhu on kantud isikud ja üksused, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Muudatustega keelatakse ka selliste seadmete või tarkvara müük, tarnimine, üleandmine või eksport, mis on mõeldud peamiselt interneti ning Iraani mobiiltelefonivõrgu või tavatelefonivõrgu kaudu toimuva telefoniside jälgimiseks või infopüügiks Iraani režiimi poolt. Samuti lisatakse kõnealuse otsusega, pidades silmas selle eesmärki, siserepressioonideks kasutada võidava varustuse tarnimise, müümise või üleandmise keeld otsusesse 2011/235/ÜVJP, jättes selle samal ajal välja otsusest 2010/413/ÜVJP.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro* ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalev riik ja potentsiaalne kandidaatriik Albaania ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Moldova Vabariik ühinevad kõnealuse otsusega.

Kõnealused riigid tagavad, et nende poliitika vastab nimetatud nõukogu otsusele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja väljendab selle üle heameelt.

1 :

Avaldatud 24. märtsil 2012 Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 87, 24.3.2012, lk 85).

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.


Side Bar