Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 8 Юни 2012 г.

(OR. en)

11100/12

PRESSE 252

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно присъединяването на някои трети държави към Решение 2012/168/ОВППС на Съвета за изменение на Решение 2011/235/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

На 23 март 2012 г. Съветът прие Решение 2012/168/ОВППС на Съвета1. С решението на Съвета се изменят ограничителните мерки, изложени в Решение 2011/235/ОВППС, и се включват допълнителни лица в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в приложението към решението.

Измененията се отнасят до включването на забрана върху продажбата, доставката, трансфера и износа на оборудване или софтуер, предназначени основно за следене или прихващане в интернет или на телефонни комуникации по мобилни или стационарни мрежи в Иран от страна на иранския режим. Предвид преследваните цели, в Решение 2011/235/ОВППС се включва и забрана на доставката, продажбата и трансфера на оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии, като същевременно тази забрана се премахва от Решение 2010/413/ОВППС.

Присъединяващата се държава Хърватия*, страните кандидатки бившата югославска република Македония*, Черна гора* и Сърбия*, държавата от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциална кандидатка Албания и страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членове на Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова, се присъединяват към това решение.

Те ще направят необходимото националните им политики да са в съответствие с посоченото решение на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и го приветства.

1 :

Публикувано на 24.3.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 87, стр. 85.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.


Side Bar