Navigation path

Left navigation

Additional tools


UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 8 czerwca 2012 r.

(OR. en)

11095/12

PRESSE 251

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady: 2012/152/WPZiB, 2012/169/WPZiB i 2012/205/WPZiB, które zmieniają decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

W dniu 15 marca 2012 r. Rada przyjęła decyzję Rady 2012/152/WPZiB1. Decyzja ta zmienia art. 20 decyzji 2010/413/WPZiB, rozwijając stosowanie ukierunkowanych środków finansowych przez dostawców specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych i stanowiąc, że świadczenie specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych wyznaczonym osobom i podmiotom jest zakazane.

W dniu 23 marca 2012 r. r. Rada przyjęła decyzję Rady 2012/169/WPZiB2. Decyzja ta zmienia art. 1 ust. 1, art. 19 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 decyzji 2010/413/WPZiB. Skreśla się zatem w decyzji 2010/413/WPZiB zakaz dostarczania, sprzedawania lub przekazywania sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, i przenosi ten zakaz do decyzji 2011/235/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją w Iranie. Stwierdza się w niej również, że ograniczenia wjazdu i zamrożenie funduszy oraz zasobów gospodarczych mają zastosowanie do osób działających w imieniu IRGC lub IRISL.

W dniu 23 kwietnia 2012 r. Rada przyjęła decyzję Rady 2012/205/WPZiB1. Decyzja ta zmienia wykaz osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przedstawiony w załączniku II do decyzji 2010/413/WPZiB.

Kraj przystępujący: Chorwacja*, kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwo uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalny kraj kandydujący: Albania; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Republika Mołdowy przyłączają się do tych decyzji.

Państwa te dopilnują, aby ich polityki krajowe były zgodne z przedmiotowymi decyzjami Rady.

Unia Europejska odnotowuje to zobowiązanie i przyjmuje je z zadowoleniem.

1 :

Opublikowana w dniu 16.3.2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L 77, s. 18.

2 :

Opublikowana w dniu 24.3.2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L 87, s. 90.

1 :

Opublikowana w dniu 24.4.2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L 110, s. 35.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia nadal jest członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar