Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 8. juuni 2012 (12.06)

(OR. en)

11095/12

PRESSE 251

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatavate kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsustega 2012/152/ÜVJP, 2012/169/ÜVJP ja 2012/205/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

Nõukogu võttis 15. märtsil 2012 vastu nõukogu otsuse 2012/152/ÜVJP1. Kõnealuse nõukogu otsusega muudetakse otsuse 2010/413/ÜVJP artiklit 20, arendades edasi sihipäraste finantsmeetmete kohaldamist eri finantssõnumiteenuse osutajate poolt ning määrates kindlaks, et eri finantssõnumiteenuseid on keelatud pakkuda loetellu kantud isikutele ja üksustele.

Nõukogu võttis 23. märtsil 2012 vastu nõukogu otsuse 2012/169/ÜVJP2. Kõnealuse nõukogu otsusega muudetakse otsuse 2010/413/ÜVJP artikli 1 lõiget 1, artikli 19 lõiget 1 ja artikli 20 lõiget 1. Sellega jäetakse otsusest 2010/413/ÜVJP välja siserepressioonideks kasutada võidava varustuse tarnimise, müümise või üleandmise keeld, mis lisatakse otsusesse 2011/235/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses inimõiguste olukorraga Iraanis. Samuti täpsustatakse kõnealuses otsuses, et liitu lubamise piiranguid ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist tuleks kohaldada isikute suhtes, kes tegutsevad Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse või Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja nimel.

Nõukogu võttis 23. aprillil 2012 vastu nõukogu otsuse 2012/205/ÜVJP1. Nõukogu otsusega muudetakse otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas osutatud loetelu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalev riik ja potentsiaalne kandidaatriik Albaania ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Moldova Vabariik ühinevad kõnealuste otsustega.

Kõnealused riigid tagavad, et nende poliitika vastab nimetatud nõukogu otsustele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja väljendab selle üle heameelt.

1 :

Avaldatud 16. märtsil 2012 Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 77, 16.3.2012, lk 18).

2 :

Avaldatud 24. märtsil 2012 Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 87, 24.3.2012, lk 90).

1 :

Avaldatud 24. aprillil 2012 Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 110, 24.4.2012, lk 35).

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar