Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 8. juni 2012

(OR. en)

11095/12

PRESSE 251

Erklæring fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne om visse tredjelandes tilslutning til Rådets afgørelse 2012/152/FUSP, Rådets afgørelse 2012/169/FUSP og Rådets afgørelse 2012/205/FUSP om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

Rådet vedtog den 15. marts 2012 afgørelse 2012/152/FUSP1. Afgørelsen ændrer artikel 20 i afgørelse 2010/413/FUSP og videreudvikler anvendelsen af målrettede finansielle foranstaltninger af udbydere af specialiserede finansielle betalingstjenester og bestemmer, at levering af specialiserede finansielle betalingstjenester til udpegede personer og enheder er forbudt.

Rådet vedtog den 23. marts 2012 afgørelse 2012/169/FUSP2. Afgørelsen ændrer artikel 1, stk. 1, artikel 19, stk. 1 og artikel 20, stk. 1 i afgørelse 2010/413/FUSP. Dermed fjerner den forbuddet mod levering, salg eller overførsel af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, fra afgørelse 2010/413/FUSP og tilføjer det i afgørelse 2011/235/FUSP, der omhandler restriktive foranstaltninger på baggrund af menneskerettighedssituationen i Iran. Den præciserer endvidere, at indrejserestriktioner og indefrysning af midler og økonomiske ressourcer finder anvendelse på personer, der handler på vegne af IRGC eller IRISL.

Rådet vedtog den 23. april 2012 afgørelse 2012/205/FUSP1. Afgørelsen ændrer listen over personer og enheder, som er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, det potentielle kandidatland, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova tilslutter sig disse afgørelser.

De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med disse rådsafgørelser.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed.

1 :

Offentliggjort den 16.3.2012 i Den Europæiske Unions Tidende L 77, s. 18.

2 :

Offentliggjort den 24.3.2012 i Den Europæiske Unions Tidende L 87, s. 90.

1 :

Offentliggjort den 24.4.2012 i Den Europæiske Unions Tidende L 110, s. 35.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar