Navigation path

Left navigation

Additional tools

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 8 юни 2012 г.

(OR. en)

11095/12

PRESSE 251

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно присъединяването на някои трети държави към Решение 2012/152/ОВППС на Съвета, Решение 2012/169/ОВППС на Съвета и Решение 2012/205/ОВППС на Съвета, с всяко от които се изменя Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

На 15 март 2012 г. Съветът прие Решение 2012/152/ОВППС на Съвета1. Решението на Съвета изменя член 20 от Решение 2010/413/ОВППС, като доразвива прилагането на целеви финансови мерки от доставчиците на специализирани услуги за финансови съобщения и забранява доставката на специализирани услуги за финансови съобщения на определени лица и образувания.

На 23 март 2012 г. Съветът прие Решение 2012/169/ОВППС на Съвета2. С решението на Съвета се изменят член 1, параграф 1, член 19, параграф 1 и член 20, параграф 1 от Решение 2010/413/ОВППС. По този начин от Решение 2010/413/ОВППС се премахва забраната на доставката, продажбата и трансфера на оборудване за вътрешни репресии с цел включването на тази забрана в Решение 2011/235/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението с правата на човека в Иран. Също така се посочва, че ограниченията за допускане и замразяването на финансови средства и икономически ресурси се прилагат спрямо лица, които действат от името на Корпуса на гвардейците на иранската революция (IRGC) или на IRISL.

На 23 април 2012 г. Съветът прие Решение 2012/205/ОВППС на Съвета1. С това решение на Съвета се изменя списъкът на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в приложение IІ към Решение 2010/413/ОВППС.

Присъединяващата се държава Хърватия*, страните кандидатки бившата югославска република Македония*, Черна гора*,Исландия+ и Сърбия*, държавата от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциална кандидатка Албания и страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членове на Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова, се присъединяват към тези решения.

Те ще направят необходимото националните им политики да са в съответствие с посочените решения на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и го приветства.

1 :

Публикувано на 16.3.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 77, стр. 18.

2 :

Публикувано на 24.3.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 87, стр. 90.

1 :

Публикувано на 24.4.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 110, стр. 35.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar