Navigation path

Left navigation

Additional tools


UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 8 czerwca 2012 r.

(OR. en)

11091/12

PRESSE 250

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady 2012/167/WPZiB w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

W dniu 23 marca 2012 r. r. Rada przyjęła decyzję wykonawczą Rady 2012/167/WPZiB1. Przedmiotowa decyzja Rady aktualizuje wykaz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczony w załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwo uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalny kraj kandydujący: Albania; państwo EFTA będące członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein; a także Republika Mołdowy, Armenia i Gruzja przyłączają się do tej decyzji.

Państwa te dopilnują, aby ich polityki krajowe były zgodne z przedmiotową decyzją Rady.

Unia Europejska odnotowuje to zobowiązanie i przyjmuje je z zadowoleniem.

1 :

Opublikowana w dniu 24.3.2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L 87, s. 60.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar