Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 8 Юни 2012 г.

(OR. en)

11091/12

PRESSE 250

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно присъединяването на някои трети държави към Решение 2012/167/ОВППС на Съвета за изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

На 23 март 2012 г. Съветът прие Решение за изпълнение 2012/167/ОВППС на Съвета1. С решението на Съвета се актуализират списъците на лицата, групите, предприятията и образуванията, които са обект на ограничителни мерки и са поместени в приложението към Решение 2011/486/ОВППС.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки Турция, бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страната от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциална кандидатка Албания, страната от ЕАСТ Лихтенщайн, членуваща в Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова, Армения и Грузия, се присъединяват към това решение.

Те ще направят необходимото националните им политики да са в съответствие с посоченото решение на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и го приветства.

1 :

Публикувано на 24.3.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 87, стр. 60.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да бъде член на ЕАСТ и на Европейското икономическо пространство.


Side Bar