Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 3. mája 2012

(OR. en)

9487/1/12 REV 1

PRESSE 188

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej
v mene Európskej únie pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače – 3. mája 2012

„Sloboda prejavu, ktorá je zakotvená vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, nepripúšťa, aby niekto utrpel ujmu za svoje presvedčenie a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice. Pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače Európska únia tieto zásady pripomína a vzdáva hold všetkým, ktorí bojujú za dodržiavanie slobody prejavu a za slobodu a pluralitu tlače a iných médií.

Cenzúra a prenasledovanie vydavateľov, spisovateľov, novinárov alebo blogerov sú neprijateľné, rovnako ako použitie násilia voči nim alebo štátom uvalené zadržiavanie. EÚ vysoko oceňuje odvážnu prácu novinárov, ktorí často aj za veľmi nebezpečných podmienok pokračujú v poskytovaní nezávislých informácií. EÚ vyzýva všetky štáty, aby zaručili bezpečnosť novinárov a umožnili im vykonávať ich dôležitú úlohu, spočívajúcu v poskytovaní spravodajstva a komentovaní udalostí nezávislým spôsobom, bez obáv z násilia a rekriminácie.

Sloboda prejavu sa vzťahuje aj na internet a iné médiá, pričom EÚ dôrazne odmieta akékoľvek neoprávnené a neprimerané obmedzovanie prístupu k týmto médiám alebo ich využitia.“

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálny kandidát Albánsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina, Moldavská republika, Arménsko a Gruzínsko.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar